Zafè cheve a!

Pa Jocelyn Firmin*

Se pap yon sekrè m ap devwale si m di ke ant mwen menm ak konkou bote, se yon gwo istwa damou ki kòmanse depi ane 2009.

Vwayaj mwen te fè dènyeman nan peyi Taiwan nan, se pat sèlman pou mwen te ka kore Viech Dona antanke Miss Charity Queen of One Power Haiti mwen te fè l, men se pou mwen te ka pi byen konprann kijan konkou bote entènasyonal yo fonksyone. Depi lè sa a, mwen te koumanse fè yon bann dekouvèt ke mwen ta renmen pataje avèk nou.

Jodi a, nou pral fè yon ti pale sou zafè cheve nan konkou bote.

Cheve nan tèt yon fi se yon bagay ki enpòtan anpil nan cham li.  Petèt w ap mande tèt ou kiyès ki di sa, pa vre ? Antouka, se sa kilti peyi de lwès yo vle fè nou kwè ak yon seri magazin ak piblisite y ap fè. Se sa k fè nan zafè konkou bote, anpil fanm nwa santi fò k yo antre nan zafè cheve long epi ki byen dwat la pou yo ka, tout omwens, gen yon ti chans pou yo remake yo.

Dr. Sanneta Myrie, Miss Mond Jamaik 2015 - Foto: Will Twort Photo

Dr. Sanneta Myrie, Miss Mond Jamaik 2015 - Foto: Will Twort Photo

Men pwoblèm mantalite sa a: pi fò nan fanm latino yo ak fanm blanch yo fèt ak cheve long epi ki dwat, se sa k fè yo maton nan zafè itilize cheve yo pou ka chame moun. Sepandan, anpil nan Miss ras nwa yo mete grèf yon lè konsa.  Kidonk, lespri yo pa fokis menm jan ak lòt medam yo sou ki jan pou yo itilize grèf la. Pran nenpòt foto de kategori medam sa yo epi gade yo byen. W ap wè medam latino ak blanch yo ranje tèt yo ak kou yo yon jan ki bay yo plis cham ke medam ras nwa yo ki mete fo cheve a.

Men, malgre sa, anpil Miss ras nwa kwè ke yo oblije mete fo cheve pou yo ka patisipe nan konpetisyon sou nivo entènasyonal la, alòs ke dapre mwen menm, bagay sa a se youn nan pi gwo problèm yo.

Anpil moun ka retòke ke sa depan de kalite fo cheve a. Men mwen menm, mwen rete kwè ke yon moun ki entelijan ap chwazi alavans ki kalite batay li ka mennen. Si w pa byen ekipe pou yon batay, ou pap ka ranpòte laviktaw. Sa mwen vle di pa la se ke, si w konnen ou pa metrize zafè cheve long nan, pa pèdi tan w. Sèvi ak lòt pwen fò ki ka atire atansyon sou ou.

Pou nou ka pi byen konprann, an nou pran egzanp kèk nan pi bon patisipan ras nwa ki fè yon diferans paske yo rete fidèl ak rasin yo.

An nou koumanse ak youn ki pi resan : Sanneta Myrie, Miss Jamayik 2015. Li se premye Miss ki mete dreadlocks epi ki klase top 5 nan konkou Miss World la. An nou imajine yon moman ke li te koute moun ki te di l ki jan y ap atann li ale nan konkou bote a, mwen garanti w ke li t ap pèdi pami lafoul.

Se Zahra Redwood, yon Jamayikèn, ki, nan lane 2007, te premye moun ki te patisipe nan konkou Miss Univers ak locks nan tèt li. Tout lòt medam yo te tèlman renmen l, yo te ba l pri “Miss Congeniality” a. Sa vledi, li pat pase inapèsi.

 Ane pase, Kaci Fennell fè pale de li tout kote nan Miss Univers la akòz de cheve l li te koupe tou kout.  Malgre li te klase 4yèm dofin, anpil moun te panse ke li te dwe genyen konkou a. Sanble ke peyi Jamaik gen yon bann Miss djanm ki pa pè koupe fache ak estereyotip.

 Yon lòt bon ezanmp se patisipant pa nou an, Viech Dona, ki te sòti 2e dofin nan konkou Charity Queen of One Power International la. Anplis de karism li ak pèsonalite l, paske li te kite cheve kout li yo natirèl, sa te vin fè yon pwa ki te ba l yon pwen anplis sou lòt Miss nwa yo.

Men, sa vin kreye yon gwo kesyon: Eske kite cheve natirèl ka fè w genyen otomatikman? Repons lan se non. Sepandan sa ka ede w paske se otantisite y ap chèche. Sa mande kouraj ak konfyans nan tèt ou pou w aksepte moun ou ye a tout bon. Kwè m sou w vle, se pou sa anpil konkou ap fè promosyon.

Ofinal, se ou ki pou konnen ki jan ou vle cheve w ye. Sepandan, ak tout Miss ras nwa sa yo ki ap kontinye montre otantisite yo (swa ak cheve natirèl swa ak cheve kout) se yon prèv ke, ti kras pa ti kras, y ap derasine ansyen estanda yo. An nou ankouraje rèn nou yo, menm jan ak tout lòt miss yo, pou yo ka plis yo menm nan konkoun entènasyonal yo.

 

* Jocelyn Firmin se yon nan direktè nasyonal konkou bote pou peyi Ayiti. Si w ta renmen wè travay ke li reyalize nan domèn sa a, klike la a.