Bote ak Sèvo

pa Jocelyn Firmin*

Genyen yon konkou bote entènasyonal, pou kèk fanm, ka rete tou senpleman yon ilizyon si yo pa gen bagay anpil konkou mande, sa vle di sèvo ak bote.

Sware kouronman Sarodj Bertin antan ke "Reina Hispanoamericana 2012" - Sous foto a:  Promociones Gloria

Sware kouronman Sarodj Bertin antan ke "Reina Hispanoamericana 2012" - Sous foto a:  Promociones Gloria

 Pou nou senplifye sijè a, an nou pran yon egzanp ak medam ki ta renmen vin Miss pou reprezante peyi a.

Jwenn yon bèl fanm ayisyèn pou voye nan konkou Miss pa yon bagay ki difisil menm.  Se pa de chwa ki pa genyen paske medam yo bèl kankou lalin ak solèy. Men jwenn youn (kote n ap pale la a) ki pare pou ale nan yo konkou bote, sa se yon lòt istwa.

Sa mwen fin pa konprann sè ke bote pa ase pou yon moun genyen yon konkouentènasyonal, sitou si gen 80 lòt patisipantkibèl tou. Menm si w ale ak yon malèt bèl rad sa pa sifi non plis.  Genyen ladrès pou paseentèvyoupa ase. E mwen ta ka kontinye ak lis sa a.  An rezime, ou bezwen yon ti kras nan chak bagay sa yo pou w ka rive pami tòp yo.  Men pa bliye ke lis sa se pa sa sèlman li gen ladan l.

Anpil fwa w ap tande moun ap di : “O Bondye… A la yon bèl fanm… poukisa li pa patisipe nan yon konkou bote ?” Lè m tande pawòl sa yo, mwen toujou gen menm reyaksyon an: “Al kwè sa?” Bèl pa otomatikamn vle di viktwa. Eske sa vle di ou gen potansyèl? Evidamman.  Men ou bezwen plis ke bote fizik pou ka remakab  nan konpetisyon an.  Yon fwa ou gen kouwòn nan, ou pral gen pou w  bay konferans ak entèvyou devan laprès.  Se ou ki pral pòtpawòl òganizasyon an. Lè sa, zanmi m, w ap oblije tounen yon Ogmios (yon divinite ki reprezante elokans nan mitoloji Sèltik la) oswa yon Benten (deyès Japonèz ki reprezante lanmou, bote, elokans ak sajès).

Anpil nan medam ke mwen travay avèk yo oswa ke mwen kotwaye(nan Endistri Konkou bote an Ayiti) manke espri kritik. Sa vle di : «kapisite pou yon moun itilize bon konprann li pou li analize yon seri lide epi antre nan nannan yon sijè (…) pou li ka panse epi aji pi byen. » Avèk itilizasyon rezo sosyo yo k ap pran pye chak jou, anpil moun gen tandans swiv lafoul, opinyon tout moun aksepte, e sa, se yon bagay ki ka anpeche yon moun devlope pwòp kapasite li gen lakay li pou l panse poukont li.  Anplis de sa, sistèm edikasyon an Ayiti a pa anseye elèv yo jan pou yo devlope espri kritik.  Sistèm sa plis ankouraje konpilasyon enfòmasyon oswa memorizasyon.

Sa fè m tris lè m wè moun ap pase Miss nou yo nan betiz nan kesyon y ap poze yo oswa nan entèvyou y ap fè yo pase.  Pandan w ap ri yo a, eske w janm kanpe pou w wè ke repons yo bay yo se kapab rezilta  yon sistèm edikatif  ki bezwen refòm prese  prese ?  Fè yon ti reflechi sou sa.  Mete yon ti gwoup lekòl prive sou kote, konbye lekòl an Ayiti ki aprann elèv yo kouman pou yo panse? Konbyen moun ki ka ale nan lekòl privilejye sa yo ?

Lè yo pale de preparasyon pou konkou bote entènasyonal, pifò Miss ayisyèn yo kouri panse a fè egzèsis, rad ak makiyaj y ap bezwen, men yo pa pran tan pou yo panse a patientelektyèl la, oswa zafè pale an piblik la.

Si w pami moun ki kwè ke konkou bote se yon bagay ki pa gen pwofondè oswa ki san enpòtans, m ta konseye w pran yon ti tan pou w reflechi sou sa.  Mwen menm tou, m te konn panse menm jan avèk ou jiskaske yon jou mwen vin antre nan domèn nan epi mwen wè ak je m ki kalite travay sa mande pou mete yon moun pami tòp yo alevwa pou l ta genyen yon konkou entènasyonal.

Kounye a, men kesyon m pral poze w: Drapre ou menm, ki jan rèn nou yo ka aprann panse? Ki jan yo ka amelyore konpetans pou yo pale an piblik? Ki jan yo ka elaji konesans yo epi aprann reponn kesyon final yo ak entèlijans?

Mwen envite w antre nan deba a.  Bay opinyon w anba atik la.  N ap itilize pi bon repons yo nan pwochen atik la.

 

* Jocelyn Firmin se yon nan direktè nasyonal konkou bote pou peyi Ayiti. Si w ta renmen wè travay ke li reyalize nan domèn sa a, klike la a.