Sante W se Bote W

Lè yon moun eli Miss Haiti epi li patisipe nan yon konkou bote entènasyonal, se youn nan pi gwo eksperyans nan lavi l.  Nou menm antanke nasyon, nou sipòte bèl medam ki ap reprezante nou yo nan peyi etranje yo ak anppil fiyète.  Se yon bèl bagay pou w wè tout kalite bote ak fòm medam Ayisyèn nou yo ka genyen !

Mondiana J'hanne Pierre, Miss Ayiti Inivè 2013 - Foto:  Miss Universe Org.

Mondiana J'hanne Pierre, Miss Ayiti Inivè 2013 - Foto:  Miss Universe Org.

Se vre ke yon bèl figi ka atire moun, men lè yon moun gen bèl kò sa pi atiran toujou.  Si nan domèn sa gèn yon moun jwe yon gwo ròl,  kalite manje yon moun mange, jan li viv ak sante mantal li pi enpòtan toujou. 

Ou se manje ke w ap manje

Manje ayisyen yo pran tan.  Nou kwit manje depi komansman rive jiska lafen.  Nou manje sa sezon yo pwodwi.  Fason natirèl sa a ke nou viv la se sa ki fè manje nou yo gen plis vitamin.  Kò nou jwen plis aliman pou n ka rete ansante paske nan pwen  pwodwi konsèvasyon nan manje yo.

Akoz de sèl, sik, grès ak lòt pwodwi chimik yo gen ladan yo, manje ki fèt nan faktori yo ka sanble yo gen plis gou, men yo pap ede w gen vant plat w ap bezwen nan konpetisyon Bikini an.  Yo pap anpeche w gen bouton oswa gen cheve ki pal.  Pa manje le maten oswa manje manje midi a byen ta nan aswè pap ede w non plis.

Lè w ap “manje manje maten an kan kou yon rwa, maje midi a kankou yon prens epi soupe a kankou yon pòv” mete anpil legim, anpil fwi, viv ak sereyal (tankou mayi, ble, etc.).  Sa pa mal si w manje fritay men pa fè sa tounen yon abitid chak jou.  Bwè anpil dlo.  Evite twòp sèl ak sik.  Pa plede bwè anpil alkòl epi evite fimen ak tout lòt bagay ki gen rapò ak sa.  Po w, cheve w, ziye w se sa ki ap montre eta sante w.  Pa gen manti nan sa,  si yo briyan epi yo gen ekla, se ap siy ke ou an sante e sa ap fè w pi atiran.

Ou kenbe kò w  jan ou fè egzesis

“Chita dwat!”  Ou siman te tande fraz sa a anpil lè ou tap grandi.  Gwo konsèy !   Paspò w se fason ou kenbe kò w.  Si w konn kòman pou w chita, pou w mache ak kijan pou w kanpe, w ap montre moun ki ap gade w ke ou qen konfyans nan tèt ou e sa ap fè yo respekte w.

Anpil nan nou rayi al fè spò.  Malerezman, pou w patisie nan konkou bote w ap bezwe anpil fòs ak rezistans, de bagay ke sèlman misk ak zo ki djanm ka ba ou.  Se efò ak angajman k w pran sou plizyè semèn ki ap pèmèt ou gen vant plat ou reve genyen an. Se sa tou ki ap pèmèt ou pare pou konpetisyon spòtiv tankou kous, so an longè, lit ak kòd, etsera.

Ou se imaj panse w

Mesaj gès ou bay se gwo zafè.  Si w se yon moun ki negatif, byen anvan ou ouvri bouch ou, figi w ap montre sa.  Si w panse ke ou pa vo anyen, jan w kenbe kò w ap bay mesaj la pou ou.  Kidonk, depi kounye a, panse yon fason pozitif.

Apa jan w manje ak egzesis w ap fè,  dòmi ase ka bese nivo strès ou genyen.  Konsantre sou bon bagay ou gen nan lavi w epi montre ke ou apresye sa.

Kole sere ak moun ki ka ede w pwogrese epi rete lwen tout sila yo ki negatif oswa ki jwen fòs nan denigre lòt moun.  Genyen bi ki reyalis epi chèch reyalize yo.

Aksepte erè ke w komèt.  Ou pa bezwen pè rekòmanse an byen.  E pi pa blye, tout sa ki pa tiye w ap fè w pi djanm.